L’objecte d’aquestes instruccions és establir les característiques i condicions de funcionament del Servei Puntual de Cangur Municipal a demanda a Sant Joan Despí, dirigit a menors de 3 a 12 anys (infants nascuts/des entre el 2010 i el 2019).
Aquesta acció s’emmarca dins del Programa Temps x Cures promogut i finançat pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, i la seva durada és temporal, de 1 de setembre a 31 de desembre de 2022.
En data 11 d’abril de 2022, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Joan Despí va aprovar el programa municipal d’activitats, que inclou el Servei Puntual de Cangur Municipal, elaborat pel departament d’Igualtat i Polítiques LGTBI en el marc del Pla Corresponsables (2021-2023), amb l’objectiu de posar temporalment a disposició de les famílies un recurs que faciliti la corresponsabilitat social, laboral i familiar, així com també la conciliació de les diverses esferes de la vida, sobretot per a les dones, perquè tradicionalment són les que assumeixen les sobrecàrregues en l’àmbit de les cures i la gestió familiar.

SERVEI PUNTUAL DE CANGUR MUNICIPAL

MODALITATS

Es prestarà el servei en alguna o totes de les següents modalitats:

Anem a l’escola
Acompanyament a l’escola des del domicili.

Sortim de l’escola
Recollida de l’escola i acompanyament a l’esplai, activitat extraescolar o domicili amb persona autoritzada a càrrec.

Cangur a casa
Acompanyament dels infants d'una mateixa unitat familiar al domicili.

PERÍODE

El servei s’iniciarà el 1 de setembre i finalitzarà el 31 de desembre de 2022, ja que està vinculat a la subvenció atorgada a Sant Joan Despí per la Generalitat de Catalunya dins de l’exercici de 2022.

El servei romandrà tancat:
- Durant les festes establertes pel calendari laboral de Catalunya d’acord amb el calendari oficial.
- Durant les festes locals fixades pel municipi.
- En els períodes o dies festius assignats pels centres educatius.

HORARIS

De dilluns a divendres
Matí
: 7.30 – 9.00 hores (Anem a l’escola)
Tarda: 16.20 – 19.30 hores (Sortim de l’escola) Vespre: 19.00 – 21.30 hores (Cangur a casa + 30’ extra)

Divendres
Nit: 20.00 – 23.00 hores (Cangura a casa + 30’ extra)

Dissabtes
Matí: 8.00 – 11.00 hores
11.00 – 14.00 hores
(Cangur a casa - inclou 30’ extra)

REQUISITS

L’Ajuntament podrà establir els requisits d’accés al servei, en funció de les característiques de cada servei, dels membres de les unitats familiars responsables dels menors a càrrec d’entre 3 i 12 anys amb necessitats de conciliació laboral, familiar i personal.
Per accedir al Servei Puntual de Cangur Municipal s’hauran de complir els següents requisits:
a) Complir amb la normativa de registre de la unitat familiar i de sol·licitud dels serveis de cangur establerta per l’Ajuntament de Sant Joan Despí.
b) Que la o el menor tingui empadronament a Sant Joan Despí.
c) Sol·licitar el servei, en alguna de les modalitats existents, sempre dins del municipi de Sant Joan Despí, incloent els acompanyaments i trasllats.
d) Informar sempre quan el o la menor requereixi de cures especials per tal de valorar la capacitat del servei per donar l’atenció adequada, segons la valoració del personal tècnic municipal.
e) Assumir el coneixement i compliment d’aquestes instruccions.

REGISTRE I SOL·LICITUD

Les famílies interessades hauran d’enregistrar-se prèviament com a nucli familiar per poder sol·licitar l’abonament de 10h mensuals del Servei Puntual de Cangur.
Només, una vegada validada la inscripció (en el termini màxim de 7 dies), es podrà sol·licitar l’abonament, i sempre a través de l’aplicatiu corresponent.
El registre del nucli familiar es podrà fer en qualsevol moment.
Les persones usuàries del servei estan obligades a comunicar qualsevol variació de les dades facilitades.
La inscripció en el registre del servei estarà condicionat al compliment dels requisits especificats en aquestes inscripcions.
S’acordarà la baixa en el registre del servei quan en la inscripció i l’accés a aquest requereixin la no ocultació o falsejament de les dades per part de la persona sol·licitant.

NORMATIVA

 1. Complir les normes d’aplicació del servei.

 2. Aportar, comunicar i mantenir actualitzades les dades personals necessàries pel registre de família i per a la realització de les prestacions del servei.

 3. Atorgar les autoritzacions i conformitats que siguin indispensables per a la cura i benestar del i de la menor, mitjançant els formularis facilitats.

 4. Mantenir i observar una conducta inspirada en el mutu respecte, tolerància i col·laboració, encaminada a facilitar una millor convivència.

 5. Responsabilitzar-se d’aquelles situacions en que, per motius de salut o malestar, sigui necessari que el o la menor sigui recollit o no pugui fer ús del servei.

 6. Respectar la dignitat i les funcions del personal d’atenció directe del servei.

 7. Comunicar la baixa quan procedeixi.

 8. Les persones responsables dels infants i joves hauran d’encarregar-se de mantenir l’ordre dels objectes personals dels nens i nenes i del domicili on presten el servei.

 9. Respectar l’horari de prestació del servei.

 10. Adoptar una conducta respectuosa amb les persones responsables de la prestació del servei, respectant les indicacions rebudes pel personal adscrit.

 11. Facilitar un telèfon de contacte on estiguin localitzables el pare, la mare i/o tutor/a en cas d’emergència.

 12. En cas que l’entrega d’un infant o jove s’hagi de fer a algú diferent al pare, mare i/o tutor/a, caldrà avisar prèviament a l’entitat gestora i aportar una autorització signada.

 13. Comunicar a l’entitat gestora els nens o nenes que tinguin alguna malaltia sobrevinguda i/o presentin simptomatologia. Caldrà informe mèdic indicant que no es tracta d’una malaltia contagiosa per garantir l’execució del servei sol·licitat.

 14. En cas que l’infant o jove hagi de prendre alguna medicació, les persones responsables del o de la menor hauran de lliurar al personal del servei informe o pauta mèdica que especifiqui quina és la quantitat de medicament, el moment del dia per administrar-lo, o la recepta on s’especifiqui quines són aquestes indicacions. Si no es lliura aquesta documentació, no se li administrarà la medicació pel personal adscrit al Servei.

 15. En el supòsit que un/a menor presenti símptomes de malaltia o pateixi un accident durant la prestació del Servei Puntual de Cangur Municipal, es trucarà a les persones responsables d’aquest/a. En cas d’emergència, i sempre que sigui possible, el o la monitora que realitza el servei farà acompanyament a urgències pediàtriques i/o trucarà al 061.


Servei puntual de cangur municipal.
Atenció presencial a les instal·lacions del Centre Cívic Torreblanca.
C/ Rubió i Tudurí 5
Atenció telefònica: 93 477 22 68
Email: tempspertu@esplaielnus.org
Per a incidències fora de l’horari d’oficina: 664474132